Klauzula informacyjna RODO
1. Согласно ст.13 ч. 1 Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных, о свободном потоке таких данных, а также об отмене дерективы 95/46/WE (общее положение о защите данных) – далее: GDPR, информируем, что администратором ваших личных данных является: TRUST LINE BOGDAN KATRYCZ с главным офисом в Warszawie по ул. Grochowska 207/194,почтовый индекс 04-077.

2. Персональные данные полученные в результате заключения настоящего Договора будут использованы с целью:

• Выполнения условий настоящего Договора.

• Расследования возможных претензий, возмещения ущерба.

• Предоставления ответов на письма, запросы и жалобы от Заказчика.

• Предоставления информации по делу Заказчика.

3. Правовой основой для обработки данных Заказчика является:

• Обработка данных необходима для исполнения договора, а также для дальнейших действий по делу Заказчика перед заключением Договора (ст.6, ч.1, п.b GDPR).

• Обработка данных необходима для выполнения юридических обязательств, возложенных на администратора (ст.6, ч.1, п.c GDPR).

• Обработка данных необходима для целей законных интересов, преследуемых администратором (ст.6, ч.1, п.f GDPR).

4. Предоставление персональных данных является добровольным, однако оно необходимо для исполнения услуг по Договору.

5. Полученные персональные данные могут быть переданы:

• Организации, которая обрабатывает данные от имени фирмы, а также

• Государственному органу либо организации, которые уполномоченные получать данные на основании действующего законодательства. К ним относятся: суды, правоохранительные органы, государственные учреждения. Вышеперечисленные учреждения могут получать персональные данные по запросу на соответствующей правовой основе.

6. Персональные данные не будут переданы третьим странам.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

TRUST LINE KATRYCZ BOGDAN siedzibą przy ul. Grochowska 207/194, 04-077, Warszawa.

2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

¥ związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,

¥ związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

¥ udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

¥ niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przez zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

¥ konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

¥ niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

¥ podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz

¥ organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. Sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.


Klauzula informacyjna RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trust Line Bogdan Katrycz z siedzibą w Warszawie przy

ul. Grochowska 207 / 194

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

• listownie na adres: ul. Grochowska 207 / 194

• przez e-mail: info@trust-line.eu

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,


• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,


• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:


• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),


• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.

c RODO),


• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych

przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. 6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.


7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

• czasu obowiązywania umowy,


• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych

przez określny czas, • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,


• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia

niekompletnych danych osobowych,


• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,


• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,


• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

• przenoszenia swoich danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Made on
Tilda